کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بتا - D - فروکتوز (قند میوه) ( C₆H₁₂O₆ )

بتا - D - فروکتوز (قند میوه) ( C₆H₁₂O₆ )

فروکتوز شیرین ترین کربوهیدرات ساده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

beta-D-fructose, fructose, monosaccharide, carbohydrate, sugar, simple sugar, ketohexose, ketose, hexose, honey, beet sugar, saccharose, isomerisation, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.