کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

برموفلوئوروکلرومتان ( CHClBrF )

برموفلوئوروکلرومتان ( CHClBrF )

این مولکول دو انانتیومر دارد: ایزومرهای فضایی که تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند و انطباق پذیر نیستند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

Bromofluorochloromethane, chirality, optical isomerism, alkyl halide, halogen containing organic compound, stereoisomerism, enantiomer, mirror image, constitution, chirality centre, ligand, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

صورت بندی اتان

صورت بندی ناپوشیده اتان، پایدارتر از صورت بندی پوشیده است.

کلره شدن متان با واکنش جایگزینی

در طول واکنش جایگزینی، اتم های هیدروژن متان با اتم های کلر جایگزین می شوند، محصول جانبی کلرید هیدروژن است.

کلرومتان (متیل کلرید) ( CH₃Cl )

با گرم کردن مخلوطی از متان و کلر، کلرومتان قابل تهیه است.

تری فلوئورید بور ( BF₃ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا با بوی تند. در هوای مرطوب دودهای سفید ایجاد می کند.

متيل فرمات ( C₂H₄O₂ )

استر اسید فرمیک و متانول، یک ترکیب معطر که در میوه های مشخصی یافت می شود.

دیکلرومتان ( CH₂Cl₂ )

با واکنش متان با گاز کلر تولید می شود و به عنوان حلال استفاده می شود.

فلوئور ( F₂ )

سبکترین هالوژن ، گاز کم رنگ زرد-سبز ، سمی ، بسیار واکنش پذیر است. معروف ترین ترکیب آن تفلون است.

متان ( CH₄ )

اولین عضو در سری های همولوگ آلکان ها.

کلر ( Cl₂ )

یک گاز سمی به رنگ زرد سبز با بوی قوی، یکی از هالوژن ها است.

واکنش افزایشی

واکنش افزایشی واکنشی است که در آن مولکول های دو یا چند ماده بدون تشکیل محصول جانبی با هم ترکیب می شوند.

Added to your cart.