کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

برمید هیدروژن ( HBr )

برمید هیدروژن ( HBr )

یکی از هالیدهای هیدروژن، از آن برای تولید آلکیل برمیدها استفاده می شود.

شيمى

کلیدواژه‌ها

hydrogen bromide, hydrogen halide, molecule, polar, covalent bond, sigma bond, toxic, inorganic, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

مقایسه هالیدهای هیدروژن

اتم ها در هالیدهای هیدروژن، توسط پیوندهای کووالانسی متصل می شوند و مولکول های قطبی تشکیل می دهند.

هیدروژن فلورید ( HF )

یکی از هالیدهای هیدروژن، ماده ای بسیار خورنده - حتی شیشه را مورد حمله قرار می دهد.

کلرید هیدروژن ( HCl )

گاز بی رنگ و با بوی تند، محلول آن در آب اسید هیدروکلریک نامیده می شود.

یدید هیدروژن ( HI )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا با بوی تند.

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا. رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است.

برم ( Br₂ )

یکی از هالوژن ها، ممکن است باعث سوزش پوست شود.

Added to your cart.