کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

شيمى

کلیدواژه‌ها

benzoic acid, benzenecarboxylic acid, carboxylic acid, aromatic carboxylic acid, benzoate, preservative, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

فنول ( C₆H₅OH )

ساده ترین ترکیبات هیدروکسی آروماتیک.

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

کربنات کلسیم ( CaCO₃ )

سنگ آهک ماده ای است که به طور گسترده و متنوع استفاده می شود.

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

اسید فرمیک (متانوئیک اسید) ( HCOOH )

اسید فرمیک ساده ترین اسید کربوکسیلیک است.

Added to your cart.