کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بخش هایی از مغز انسان

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

brain, cerebral cortex, cerebellum, brain stem, cerebrum, medulla oblongata, mesencephalon, cerebral hemisphere, bridge, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, corpus callosum, thalamus, lobe, spinal cord, human, biology

موارد مربوط

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

سیستم بطنی و مناطق اصلی مغز

این انیمیشن ساختار داخلی مغز را نشان می دهد.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

Added to your cart.