کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

female body, body, organism, excretory system, skin, muscle, digestive system, respiratory system, cardiovascular system, lymphatic system, nervous system, endocrine system, skeleton, feeding, respiration, digestive tract, removal, immune system, digestion, genitals, blood circulation, limb, abdominal muscle, skull, spine, chest, osteoporosis, esophagus, stomach, small intestine, colon, rectum, liver, pancreas, mouth cavity, large intestine, larynx, trachea, lung, airway, heart, artery, vein, spleen, thymus, tonsil, lymph vessel, lymph node, kidney, ureter, urethra, bladder, vagina, womb, ovary, brain, spinal cord, nerve, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, adrenal gland, reproductive gland, human, organ system, organ, biology, _javasolt

موارد مربوط

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

Added to your cart.