کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بدن انسان (مرد)

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

body, male body, human body, organism, digestive system, respiratory system, skin, cardiovascular system, muscles, skeleton, lymphatic circulation, lymphatic system, excretory system, genitals, nervous system, endocrine system, reproductive system, digestive tract, respiration, integument, circulatory system, digestion, immune system, removal, man, skull, reproductive organ, sensory organ, synapse, systemic circulation, spine, esophagus, stomach, small intestine, colon, rectum, mouth cavity, nasal cavity, lung, trachea, larynx, aorta, heart, vein, tonsil, lymph vessel, lymph node, kidney, bladder, ureter, urethra, testicle, seminal vesicle, prostate, brain, pituitary gland, hypothalamus, thyroid gland, parathyroid glands, pancreas, bile, spinal cord, nerve, penis, thymus, limb, upper limb, lower limb, chest, liver, pulmonary circulation, adrenal gland, hormone, organ system, organ, biology, human

موارد مربوط

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

Added to your cart.