کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بدن انسان - برای کودکان

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

anatomy, organism, human, brain, body, cardiovascular system, nervous system, muscle, skeleton, digestive system, respiratory system, organs, nature study, biology

موارد مربوط

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند۔

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند۔

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند۔

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد۔

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد۔

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

Added to your cart.