کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بدن انسان - برای کودکان

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

anatomy, organism, human, brain, body, cardiovascular system, nervous system, muscle, skeleton, digestive system, respiratory system, organs, nature study, biology

موارد مربوط

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

Added to your cart.