کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بینی، مکانیسم بوییدن

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

smelling, nose, perception, sensory organ, olfactory organ, smell, scent, nasal epithelium, olfactory pathway, olfactory bulb, nasal cavity, olfactory nerve, receptor, nasal bone, frontal sinus, cribriform plate, stimulus, impulse conduction, signal, cerebral cortex, central nervous system, nervous system, human, biology

موارد مربوط

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

Added to your cart.