کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بافت پیوندی

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

connective tissue, supportive connective tissue, blood tissue, cartilaginous tissue, bone tissue, blood, tendon, white adipose tissue, dense connective tissue, loose, bone, tissue, hyaline cartilage, extracellular matrix, skeleton, fat, cartilage, collagen fibre, elastic fibre, mastocyte, fat cells, white blood cell, red blood cell, platelet, osteon, human, biology

موارد مربوط

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد.

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Added to your cart.