کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بافت های ماهیچه ای

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

muscle tissue, tissue, smooth muscle, cardiac muscle, striated muscle, skeletal muscle, muscle function, muscle fibre, myocyte, fusiform muscle cell, peristalsis, human, animal tissues, biology

موارد مربوط

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند۔

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند۔

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

Added to your cart.