کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Wankel engine

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

فيزيك

کلیدواژه‌ها

Wankel engine, internal combustion engine, engine, petrol engine, heat engine, thermodynamics, cylinders, bar, engine block, eccentric shaft, rotary piston, spark plug, fuel, injector, generator, rotary disc, four-stroke, automobile, car, crankshaft, petrol, carburettor, mechanical energy, combustion product, environmental pollution, air pollution, automobile factory, heat energy, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود۔

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

آیولیپایل هرون

هرون اسکندرانی مخترع اولین موتور بخار بود، هرچند او به عنوان یک وسیله ی سرگرمی به آن نگاه می کرد۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد۔

موتورسیکلت

این انیمیشن ساختار موتور سیکلت را نشان می دهد۔

جعبه دنده چگونه کار می کند؟

در سیستم انتقال قدرت در خودرو، گشتاور موتور با افزایش یا کاهش سرعت دورانی تغییر می کند۔

هواپیماهای بدون سرنشین-پهپاد-

دامنه ی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین درحال افزایش است۔

فورد مدل T

مدل محبوب کارخانه اتومبیل سازی آمریکایی، اولین ماشینی بود که به تولید انبوه رسید۔

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.