کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

رياضى

کلیدواژه‌ها

volume of sphere, Cavalieri´s principle, calculating volume, solids, sphere, mathematics

موارد مربوط

Sphere

A sphere is the set of points which are all within the same distance from a given point in space.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد۔

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Solids of revolution

Rotating a geometric shape around a line within its geometric plane as an axis results in a solid of revolution.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Volume of a tetrahedron

To calculate the volume of a tetrahedron we start by calculating the volume of a prism.

Added to your cart.