کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Volcanic activity

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

جغرافى

کلیدواژه‌ها

volcano, magmatic activity, volcanic eruption, volcanoes, volcanic activity, magma, post-volcanic activity, magma chamber, plate tectonics, earthquake, lava, mountain formation, Mount Vesuvius, nature, geography, tectonic plate, Earth's crust, disaster

موارد مربوط

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Added to your cart.