کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Viruses

Viruses

Viruses consist of protein and DNA or RNA; they reprogram infected cells to produce more viruses.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

virus, infection, droplet infection, disease, tobacco mosaic, bacteriophage, HIV, , AIDS, phage, capsid, genetic material, DNA viruses, RNA viruses, DNA, RNA, lipid membrane, host cell, helical, icosahedral, binal, virology, biology

موارد مربوط

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است.

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

ویرایش ژنوم

ویرایش ژنوم نوعی روش در مهندسی ژنتیک است که منجر به تغییر ژنوم ارگانیسم می شود. این انیمیشن نمایانگر یکی از شناخته شده ترین روش های ویرایش ژنوم ، که سیستم...

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند.

Paramecium caudatum

Common ciliated eucaryotic unicellular organisms widespread in freshwaters.

The Black Death (Europe, 1347–1353)

The bacterial disease known as the bubonic plague is one of the deadliest infectious diseases in the history of mankind.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Added to your cart.