کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Vertebrate brain evolution

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

brain, evolution, cephalisation, cerebrum, cerebellum, brain stem, animal, vertebrates, reptiles, mammals, fishes, biology

موارد مربوط

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند۔

فیل آفریقایی

بزرگ‌ترین پستاندار زمین که در خشکی زندگی می‌کند۔

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an individual and ends with the production of the reproductive cells...

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد۔

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است۔

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Added to your cart.