کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Underground waters

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

underground water, aquifer, fissured aquifer, groundwater, artesian water, karst water, impermeable layer, permeable layer, karst area, karst spring, drinking water, karst, cave, precipitation, agriculture, groundwater flooding, water cycle, well, boiling, stream, river, hydrography, nature, hydrosphere, water, geography

موارد مربوط

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است.

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند.

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد.

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Added to your cart.