کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Types of surface epithelium

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

epithelial tissues, epithelial tissue, integument, columnar epithelium, squamous epithelium, cuboidal epithelium, mucous membrane, keratinised, non-keratinised, single layer, stratified, ciliated epithelium, endothelium, absorptive surface, keratinous layer, callus, human, animal, biology

موارد مربوط

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

Added to your cart.