کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Types of ancient Greek columns

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Doric, Ionic, Corinthian, column types, column, colonnade, shaft, capital, architecture, pedestal, base, tympanum, antiquity, Greek, Ancient Greek, relief, frieze, stone

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

معروف ترین معبد جهان، آکروپلیس آتن در قرن پنجم قبل از میلاد، در طول سن پریکلس ساخته شده است۔

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند۔

موكنا (هزاره دوم قبل از میلاد)

این شهر با فرهنگ پیشرفته اولین شهرک تاریخ بود که ارگ دارد۔

معماری آرنووُ – هنر نو

یکی از زیباترین ساختمان های آرنووُ در مجارستان۔

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Knossos Palace (2nd millenium BC)

The largest bronze-age building complex of ancient Crete was probably the centre of Minoan civilisation.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

Trojan horse

According to Homer’s epic, Odysseus’ Stratagem caused the loss of Troy.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

دموکراسی آتنی در جامعه شهروندان با حقوق کامل بنا شد۔

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Apoxyomenos

The characteristic ancient Greek statue was found on the bottom of the Adriatic Sea.

Milestones of sculpture

The animation shows five outstanding works in the history of sculpture.

Added to your cart.