کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Tsunami

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

tsunami, earthquake, seaquake, sea, wave, high wave, tsunami alert, tectonic plate, epicentre, plate tectonics, disaster, nature, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند۔ اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Added to your cart.