کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Tower of Hanoi

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

رياضى

کلیدواژه‌ها

Édouard Lucas, Hanoi, recursive, algorithm, logic puzzle game, logical exercise, disc game, game, mathematics, logic, mathematician, exercise, puzzle, end of the world, Hinduism, Brahma

موارد مربوط

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Chess games

Chess games can help to develop logic skills.

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید۔

پازل سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای پرورش ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Scale exercises

An interesting logical exercise: you have many weights that look the same, you have to find the only one that is different.

Added to your cart.