کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Thyroid gland

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

thyroid gland, endocrine gland, thyroxine, hormone, calcitonin, hyperthyroidism, hypothyroidism, Graves´ disease, goitre, myxoedema, cretinism, feedback, regulation, iodine, calcium level, metabolism, bone, human, biology

موارد مربوط

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

Added to your cart.