کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Three-dimensional Cartesian coordinate system

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

رياضى

کلیدواژه‌ها

Spatial coordinate system, coordinate system, René Descartes, abscissa, ordinate, applicate, origo, number line, axis, coordinate quadrant, coordinate grid, unit, orthogonal projection, analytic geometry, perpendicular, three-dimensional, mathematics

موارد مربوط

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه.

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد.

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد.

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

Added to your cart.