کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

pain reflex, pain, reflex, reflex arc, unconditioned reflex, conditioned reflex, pain receptor, motoneuron, receptor, stimulus, signal, spinal cord, spinal cord reflex, motor fibre, sensory fibers, skeletal muscle, interneuron, protection, muscle fibre, motor end plate, cutaneous, human, biology

موارد مربوط

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است۔

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند۔

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Added to your cart.