کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The upper gastrointestinal tract

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

upper digestive tract, digestion, digestive tract, feeding, food, mouth cavity, stomach, pharynx, esophagus, peristalsis, swallowing, decomposer, gastric acid, salivary glands, cardia, , stomach acid, pepsin, tongue, mucous membrane, enzyme, human, organ system, biology

موارد مربوط

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند.

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست.

آناتومی و عملکردهای کبد

کبد ارگان حیاتی است که نقش مهمی در هضم چربی ها، سم زدایی و سوخت و ساز بدن دارد.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

حفره دهان، حلق و مری

بخش اول دستگاه گوارش شامل حفره دهان، حلق و مری است.

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند.

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

Added to your cart.