کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The skull and the spine

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

skull, spine, defence, facial skeleton, neurocranium, vertebra, zygomatic bone, frontal bone, temporal bone, occipital bone, nasal bone, jaw, cervical vertebrae, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum, bone, spinal cord, brain, human, skeleton, biology

موارد مربوط

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیستم بطنی و مناطق اصلی مغز

این انیمیشن ساختار داخلی مغز را نشان می دهد.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

تکامل انسان

مغز و جمجمه در طول تکامل انسان دچار تحولات مهمی شدند.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Middle ear infection, otitis media

This animation shows the symptoms and treatment of secretory otitis media.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

چگونه کار می کند؟ - اسکنر توموگرافی رایانه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد سی تس اسکن را نشان می دهد.

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

Guillotine

The device designed to carry out executions more humanely than before was named after a French doctor.

Added to your cart.