کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

eye, imaging, vision, sensory organ, optic nerve, short-sightedness, hyperopia, visual acuity, colour vision, vision problem, iris, pupil, lens, ciliary body, cornea, vitreous chamber, macula lutea, scotoma, sclera, choroid, retina, visual cortex, anterior chamber, stimulus, light, cone cells, rod cells, pigment, receptor, signal, glasses, contact lenses, human, biology

موارد مربوط

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند.

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد.

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

Added to your cart.