کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The life-cycle of the Solar System

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Solar System, Sun, protosun, protoplanet, planet, star, stars, Earth, proto-Earth, formation of the Earth, rocky planet, gas planet, outer planet, inner planets, red giant, white dwarf, future, fusion, hydrogen, helium, gas cloud, nebula, star development, astronomy, geography, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار اجرام آسمانی تماشایی هستند که دور خورشید می چرخند۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

مارپیچ گاهشمار

قرار گیری رویدادهای تاریخی روی مارپیچ زمان

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Added to your cart.