کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The human eye

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

eye, vision, colour vision, perception, light perception, sensory organ, visual acuity, vision problem, light, pupil, iris, sclera, lens, lacrimal gland, anterior chamber, vitreous chamber, eyelid, retina, choroid, macula lutea, scotoma, ciliary body, optic nerve, rod cells, cone cells, light-detecting organ, visual field, receptor, colour, chiasm, reflex, pupillary light reflex, human, anatomy, biology

موارد مربوط

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

Vision correction

Concave and convex lenses are used for the correction of short-sightedness and far-sightedness.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند.

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد.

حس تعادل

موقعیت و شتاب سر توسط گوش داخلی تشخیص داده می شود.

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد دوربین های دیجیتال را نشان می دهد.

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Colour vision deficiency

The inability to differentiate certain shades of colour is called colour vision deficiency.

Middle ear infection, otitis media

This animation shows the symptoms and treatment of secretory otitis media.

تنوع اندام های تشخیص دهنده نور

چندین نوع مشابه چشم از طریق تکامل همگرا به طور مستقل توسعه یافته اند.

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

Added to your cart.