کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

system of dams, the Netherlands, dam, sea, flood, storm surge, elevation, Zuiderzee, polder, Flevoland, Rajna, Maas, Scheldt, sluice, lock system, lowland, flood tide, tide, sea shore, North Sea, seawater, water-lifting device, Dutch, dyke, agriculture, river mouth, shipping, Rotterdam, Amsterdam, physical geography, geography

موارد مربوط

تقسیمات اداری هلند

این انیمیشن استان ها و پایتخت های استان هلند را نشان می دهد۔

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

Rietveld Schröder House (Utrecht, 1924)

The Rietveld Schröder House, located in the town of Utrecht in the Netherlands, can be considered a forerunner of modern houses.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Added to your cart.