کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

system of dams, the Netherlands, dam, sea, flood, storm surge, elevation, Zuiderzee, polder, Flevoland, Rajna, Maas, Scheldt, sluice, lock system, lowland, flood tide, tide, sea shore, North Sea, seawater, water-lifting device, Dutch, dyke, agriculture, river mouth, shipping, Rotterdam, Amsterdam, physical geography, geography

موارد مربوط

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Added to your cart.