کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Sun's path above the major circles of latitude

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Sun, Earth, rotation, axis of rotation, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator, Arctic Circle, Antarctic Circle, horizont, zenit, ecliptic, celestial sphere, winter solstice, summer solstice, equinox, solstice, culmination, spring, summer, autumn, winter, season, circulatory system, year, calendar, month, months, angle of incidence, sunlight, sunshine duration, change of seasons, physical geography, astronomy, geography

موارد مربوط

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Added to your cart.