کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Sun

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Sun, structure of the Sun, Solar System, Milky Way, hydrogen, helium, fusion, solar flare, sunspot, photosphere, chromosphere, corona, solar wind, granulation, solar prominence, space probe, astronomy, atomic physics, particle physics, geography, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

خدایان مصر باستان

مصریان باستان خدایان و ایزدبانوهای زیادی را می پرستیدند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

تلویزیون صفحه نمایش پلاسما چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد تلویزیون صفحه نمایش پلاسما را توضیح می دهد۔

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار اجرام آسمانی تماشایی هستند که دور خورشید می چرخند۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Added to your cart.