کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The Solar System; planetary orbits

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

planet, Solar System, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, planetary orbit, gas giant, rocky planet, dwarf planet, asteroid, asteroid belt, Sun, star, astronomical object, moon, Milky Way, circulatory system, rotation, spiral galaxy, astronomy, geography

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-.

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

Added to your cart.