کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Moon

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Moon, formation of the Moon, satellite, Earth, Solar System, orbit of the Moon, orbital plane, astronomy, orbital period, physical, surface of the Moon, moon phase, moon, geography, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱ ، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Added to your cart.