کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing is one of the symbols of Bangkok.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

, Thailand, ceremony, priests, religion, UNESCO world heritage, 18th century, history of art, edifice, architecture, history, modern history

موارد مربوط

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است۔

خانه چینی

سيهوان چینی سنتی مجتمع ساختمانی است که یک حیاط مستطیل شکل را احاطه کرده است۔

Great Wall of China

A series of fortifications built to prevent incursions from northern nomadic groups.

Liuhe Pagoda (Hangzhou, 12th century)

The Buddhist pagoda of the six Harmonies is located in China, by the River Qiantang.

Namdaemun (Seoul, South Korea, 14th c.)

Designated as the first National Treasure of South Korea, the Namdaemun was one of the major gateways of Seoul's Medieval city walls.

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری۔

Added to your cart.