کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Doppler effect

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

فيزيك

موارد مربوط

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

کنکورد 1969

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976۔

Bell X-1

The Bell X-1 was the first manned aircraft to exceed the speed of sound in level flight.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Lesser horseshoe bat

Bats use ultrasound to navigate and hunt for prey.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

Added to your cart.