کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Catalaunian Fields, battle, Romans, Huns, Attila, Flavius Aetius, Római Birodalom, Western Roman Empire, Hun Empire, 5th century, barbarians, migration, antiquity, Visigoths, Alans, Ostrogoths, history, military history

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

جنگجو آلمانی - قرن ۴

جنگجویان آلمانی که از شمال اروپا به سمت جنوب پخش می شدند، امپراتوری روم را نیز تهدید می کردند۔

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

Ancient Roman infantry tactics

Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Battle of Zama (202 BC)

Scipio’s Roman army defeated Hannibal’s Punic army in the battle fought during the 2nd Punic war in Africa.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.