کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Terms of physical geography

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

physical geography, concepts, relief features, surface waters, topography, highland, lowland, Great Hungarian Plain, mountains of medium height, high mountains, river, still waters, ocean, sea, lake, topographic symbols, hydrographic symbols, elevation, surface water, natural environment, hydrography, topographic representation, nature, geography

موارد مربوط

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

نقشه امداد چین

مقدمه ای برای تسکین و هیدروگرافی چین۔

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.