کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Tectonic plates

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

tectonic plate, plate tectonics, lithosphere, crust, mantle, core, asthenosphere, volcanic activity, magma, fault line, oceanic ridge, oceanic trench, fold mountain, earthquake, ocean, nature, geography

موارد مربوط

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند۔ اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد۔

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است۔

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Added to your cart.