کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

tardigrade, extreme environment, Repairing DNA damage, segmented body, direct development, tolerance, cuticle, chitin, eurytopic, arthropod, arthropods, animals, animal, biology

موارد مربوط

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است.

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Added to your cart.