کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Structure of Earth (elementary)

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, structure of the Earth, geosphere, atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere, flora and fauna, pedosphere, crust, mantle, core, section of the Earth, aurora, meteor, ozone layer, continent, ocean, planet, geography

موارد مربوط

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

Added to your cart.