کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Spider silk, spider web

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Araneae, spider web, spider, spider silk, orb-weaver spider, weaving a spider web, garden spider, arachnids, silk gland, spinneret, fixed action pattern, chelicera, prosoma, opisthosoma, arthropod, animal, arthropods, biology

موارد مربوط

فیبروئین

فیبروئین یک پروتئین فیبری است که توسط کرم ابریشم دفع می شود۔

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

رتیل زانو قرمز مکزیکی

یکی از شناخته شده ترین گونه عنکبوت ها که اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود. نیش آن برای انسان کشنده نیست.

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

یک اسید آمینه غیر قطبی۔ مولکول های L و D تصاویر آینه ای یکدیگر هستند۔

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Large white butterfly

The large white butterfly is a common species of butterflies, through which we demonstrate the anatomy of butterflies.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Stag beetle

With the example of the stag beetle we demonstrate how insects' muscles function, how insects fly and how they reproduce.

خرچنگ اروپایی

نوعی خرچنگ بزرگ آب های تازه که در اروپا گسترده است.

Freshwater pearl mussel

A species of mollusc widespread in freshwaters.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

Added to your cart.