کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Space Shuttle

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

space shuttle, space research, outer space, NASA, Endeavour, Columbia, Atlantis, planet, star, astronomy, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

این انیمیشن ایالات و بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد۔

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند۔

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Added to your cart.