کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

simple harmonic motion, circular motion, amplitude, velocity, acceleration, circular path, spring, period, frequency, time-dependence of amplitude, time-dependence of velocity, time-dependence of acceleration, angular frequency, angular velocity, periodicity, motion, mechanics, mass, physics, vector

موارد مربوط

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

Forces

The animation shows the way forces act on wheeled vehicles and vehicles with runners.

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

Added to your cart.