کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

wastewater treatment, sewage, filtering, sedimentation, clarification, mechanical treatment, chemical treatment, biological treatment, wastewater disposal, channel, bioreactor, public utilities, service, nature, geography

موارد مربوط

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

Added to your cart.