کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Scots pine, pine, coniferous forest, gymnosperm, needle, evergreen, cone, Pinales, resin, forest, carpel, perennial, woody, native, Eurasia, tree, plant, leaf, biology

موارد مربوط

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند.

درخت غول

درخت های غول بزرگترین ارگانیسم های زنده جهان به صورت انبوه هستند.

بلوط قرمز اروپایی

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه درختان در طول فصول تغییر می کنند، که نمونه آن از بلوط های اروپایی است.

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد.

قارچ ها

قارچ عضو قارچ های حاصلخیز گوشتی است که از ریسه ها تشکیل شده است.

Added to your cart.