کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Respiratory system

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

respiratory system, respiration, breathing, inhalation, exhalation, lung, chest, respiratory muscles, airway, bronchus, bronchi, alveolar sac, gas exchange, pulmonary circulation, red blood cell, oxygen binding, oxygen, carbon dioxide, model lung, trachea, larynx, nasal cavity, diaphragm, intercostal muscles, capillary, respiratory surface, human, biology

موارد مربوط

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

تنفس ماهی چگونه انجام میپذیرد؟

رگ های خونی موجود در آبشش ماهی ها اکسیژن را جذب کرده و دی اکسید کربن آزاد می کنند.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

Added to your cart.