کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

رياضى

کلیدواژه‌ها

mathematics, geometry, solid geometry, solids, grouping of solids, pyramid, surface, volume, definition, motherboard, lateral surface, face, height, formula, right pyramid, tetrahedron, regular solids, oblique pyramid, vertex, faces, edges

موارد مربوط

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Added to your cart.