کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Ratio of volumes of similar solids

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

رياضى

کلیدواژه‌ها

volume, sphere, pyramid, cube, cuboid, right circular cone, ratio, surface, formula, radius, height, regular square pyramid, edge, motherboard, solid figure, space, similarity, , geometry, solid geometry, mathematics

موارد مربوط

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Added to your cart.