کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Pula Arena (Pula, 1st century)

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

amphitheatre, Via Flavia, Pula, gladiator, circus games, animal fight, , Croatia, arena, monument, antiquity, 1st century, imperial period, architecture, auditorium, history

موارد مربوط

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد.

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

The Varaždin Castle (16th century)

This stunning castle is situated in northern Croatia.

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

Added to your cart.